Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen een welbehagen,
In de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

 
© 2006 - 2022 Jan Hengeveld.